Statut

STATUT

Fundacji
„POKONAĆ ENDOMETRIOZĘ”


ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1

Fundacja pod nazwą „POKONAĆ ENDOMETRIOZĘ”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Lucynę Jaworską-Wojtas oraz GK I S.A., zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym z dnia 15 listopada 2018  roku, Rep. A- 8521/2018, sporządzonym przez notariusza Dominika Piotrowskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną  w Warszawie (01-129) przy ul. Dzielnej 72 lok. 43, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. 1984 Nr 21 poz. 97 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną i jest organizacją pozarządową.
 2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 4. Fundacja może posługiwać się znakiem graficznym.

3

Fundacja zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 

4

 1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
 3. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych, Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w innych fundacjach.

5

Fundacja może nadawać tytuły honorowe, przyznawać medale, ordery i inne odznaki, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla Fundacji lub w uznaniu dla zasług w dziedzinach objętych ideą lub celami Fundacji.


ROZDZIAŁ II.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA

 

6

 1. Fundacja została powołana w celu niesienia pomocy kobietom chorym na endometriozę, ich rodzinom, współdziałania z władzami samorządowymi i rządowymi mającymi na celu promocję profilaktyki zdrowotnej, współpracy z ośrodkami prywatnymi i publicznymi zapewniającymi dostęp do nowoczesnych programów leczenia endometriozy, popularyzacji świadomości choroby i realizacji wszelkich inicjatyw edukacyjnych, społecznych i kulturalnych, a ponadto wsparcia badań naukowych nad przyczynami występowania i skutecznego leczenia endometriozy.
 2. Fundacja prowadzi działalność w zakresie:
 3. stymulowania społecznych inicjatyw prozdrowotnych,
 4. propagowania idei profilaktyki i leczenia endometriozy,
 5. integracji społecznej i wzajemnego wsparcia osób chorych i ich rodzin,
 6. pomocy społecznej,
 7. działalności charytatywnej,
 8. ochrony i promocji zdrowia,
 9. tworzenia warunków rozwoju i poszerzania wiedzy lekarzy,
 10. działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 11. budzenia wrażliwości na tematy społeczne i kulturalne,
 12. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 13. przeciwdziałania marginalizacji i wyrównywania szans w społeczeństwie,
 14. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 15. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 16. organizowania, finansowania i prowadzenia działań mających na celu promocję i wspierania zatrudnienia oraz rozwoju lokalnego i regionalnego na rzecz osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie ze względu na stan zdrowia,
 17. promocji i organizacji wolontariatu,
 18. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
 19. nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, wychowania,
 20. wspierania i promowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce,
 21. działalności charytatywnej,
 22. wsparcia, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób poszukujących pracy, osób pozostających bez pracy i osób zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 23. uwrażliwienia opinii publicznej na problemy kultury w społeczeństwie.

7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • wspieranie finansowe i rzeczowe ośrodków prywatnych i publicznych zapewniających dostęp do nowoczesnych programów leczenia endometriozy, spełniających warunki określone w regulaminie,
 • zakup aparatów, urządzeń, sprzętu i materiałów służących do leczenia endometriozy w celu przekazania ich na rzecz ośrodków, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu,
 • refundację operacji kobiet chorych na endometriozę (po spełnieniu przez kobiety warunków określonych w regulaminie),
 • udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej umożliwiającej kobietom  powrót do zdrowia po operacjach określonych w paragrafie  7 pkt. 3,
 • prowadzenie wykładów, sympozjów, seminariów, konferencji, warsztatów oraz kursów mających za zadanie przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie działań statutowych Fundacji,
 • organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji, takich jak wystawy, pokazy, koncerty i inne,
 • prowadzenie portalu internetowego z informacjami o projektach Fundacji i realizacjach, a także edukacji w Polsce i na świecie,
 • upowszechnienie nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych sprzyjających rozwojowi społeczeństwa,
 • działalność wydawniczą i publikacyjną służącą prezentacji i promocji programów, działań i rozwiązań dotyczących realizacji celów Fundacji,
 • aktywizowanie zawodowe kobiet cierpiących na endometriozę poprzez prowadzenie aktywnych programów ograniczających bezrobocie,
 • promocję przedsiębiorczości poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, spotkań biznesowych na rzecz przedsiębiorców,
 • organizowanie doradztwa, w tym doradztwa prawnego na rzecz obecnych oraz przyszłych przedsiębiorców,
 • prowadzenie działań, projektów, programów, akcji oraz kampanii informacyjnych i edukacyjnych promujących rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz służących popularyzacji wiedzy na temat profilaktyki i leczenia endometriozy,
 • organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami Fundacji,
 • tworzenie produktów informacyjnych (książek, broszur, płyt dvd, materiałów filmowych) służących upowszechnianiu wiedzy na temat choroby, programów terapeutycznych i najnowszych badań naukowych dotyczących endometriozy,
 • organizację i prowadzenie szkoleń, kursów związanych z realizacją celów Fundacji,
 • organizowanie współpracy z instytucjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi działającymi w zakresie objętym celami fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z osobami prawnymi i fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
 • wspieranie działalności innych osób prawnych lub osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.

Rozdział III.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

8

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski o łącznej wysokości000,00 zł (pięć tysięcy złotych) – wniesiony przez Fundatorów – Lucynę Jaworską-Wojtas w kwocie 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) i spółkę GK I S.A. w kwocie 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) – a także wszelkie środki finansowe, ruchomości, nieruchomości i prawa majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji jak i wszelkie inne środki pozyskane na realizację jej celów określone w § 6.
 2. Fundusz założycielski Fundatorzy przeznaczą w całości na cele statutowe.
 3. Fundacja może być udziałowcem lub akcjonariuszem w spółkach osobowych i kapitałowych.
 4. Zarząd Fundacji lokuje majątek Fundacji na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, akcjach, obligacjach, udziałach spółek, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i nieruchomościach.


9

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

 • darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych,
 • wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych, papierów wartościowych,
 • dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
 • dochodów ze zbiórek publicznych,
 • grantów, dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
 • odsetek bankowych,
 • dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

10

 1. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone będą wyłącznie na realizację celów statutowych określonych w 6 niniejszego Statutu.
 2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, jeżeli przekazaniu środków przez donatorów nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania.
 3. Zarząd Fundacji może, w ramach jej majątku tworzyć odrębne fundusze przeznaczone na realizację celów Fundacji.
 4. Tworzenie odrębnych funduszy jest też dopuszczalne, gdy w inny sposób nie można uwzględnić życzeń donatorów co do przeznaczenia środków finansowych lub rzeczowych przekazanych Fundacji.

11

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w momencie składania tego oświadczenia, jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

 


Rozdział IV.


ORGANY FUNDACJI

12

Organami Fundacji są:

 • Rada Fundacji,
 • Zarząd Fundacji.

13

Fundatorzy zachowują uprawnienia przewidziane dla nich przez niniejszy statut.

 

14

 1. Członkami organów Fundacji mogą być wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Członkowie organów fundacji, a także ich małżonkowie, osoby pozostające we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (osoby bliskie) nie mogą:
 • wykorzystywać majątku Fundacji na zasadach innych niż osoby trzecie,
 • otrzymywać majątku Fundacji na zasadach innych niż osoby trzecie,
 • otrzymywania pożyczek lub ustanawiania zabezpieczeń z majątku Fundacji.
 1. Ograniczenia o których mowa w ust. 3 dotyczą także pracowników Fundacji.
 2. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są
  ze środków Fundacji.
 3. Fundacja nie może zakupywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich bliscy, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


FUNDATOR

15

 1. Fundatorzy pełnią swoją funkcję dożywotnio.
 2. Fundatorzy mogą ustanowić swoich pełnomocników, których zakres działania oraz kompetencje zostaną określone w pełnomocnictwie.
 3. Do uprawnień Fundatorów należy:
 4. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,
 5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
 6. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
 7. wystosowanie wniosku dot. zwołania posiedzenia Zarządu,
 8. wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd w imieniu Fundacji zobowiązania przekraczającego kwotę 30.000,00 (trzydzieści tysięcy) złotych.
 9. dokonanie zmiany statutu,
 10. dysponowanie głosem doradczym na posiedzeniu Rady Fundacji, w sytuacji zaproszenia Fundatora na posiedzeniem,
 11. zmiana Statutu Fundacji,
 12. podjęcie decyzji o połączeniu lub likwidacji Fundacji.


RADA FUNDACJI

16

 1. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób.
 2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
 3. Okres kadencji członków Rady Fundacji wynosi trzy lata.
 4. Członkowie Rady nie mogą równocześnie pełnić funkcji członka Zarządu Fundacji, ani pozostawać z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 5. Członkowie Rady Fundacji na jej pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
 6. Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem odwołania przez Fundatora, w szczególności w przypadku:
   – nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji,
   – naruszenia postanowień statutu Fundacji,
   – trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności,
   – zaistnienia innych okoliczności, które powoduję utratę zaufania do danego członka Rady Fundacji.
   Mandat członka Rady Fundacji wygasa także z dniem jego śmierci, złożenia przez niego rezygnacji, bądź upływu terminu jego kadencji.
   Członkowie Rady Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji, które zostanie ustalone uchwałą Fundatora. Niezależnie od ustalonego wynagrodzenia członkom Rady Fundacji przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.


  17

  1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczym oraz sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Fundacji.
  2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych budżetów i planów działania, sprawozdań z ich realizacji oraz sprawozdań finansowych sporządzanych przez Fundację, jak również rozpatrywanie i zatwierdzanie wieloletnich planów działania Fundacji,
  4. ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
  5. opiniowanie zmian Statutu przedstawionych Radzie przez Fundatora lub Zarząd,
  6. wyrażanie opinii we wszystkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

  18

  1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku kalendarzowym.
  2. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub Fundatora.
  3. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, Fundator lub inne zaproszone przez nią osoby.
  4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Fundacji.
  5. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli żaden z jej członków nie zgłosił sprzeciwu co do takiej formy głosowania, a wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zawiadomieni o treści projektu uchwały.
  6. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu są obecni wszyscy członkowie Rady Fundacji i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu.
  7. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.
  8. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
  9. Posiedzenie Rady Fundacji może odbyć się bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
  10. Członek Rady może brać udział w głosowaniu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem przedstawiciela lub innego członka Rady. Nie dotyczy to spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.


  ZARZĄD FUNDACJI

  19

  1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób.
  2. Członków Zarządu Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.
  3. Okres kadencji członków Zarządu Fundacji wynosi trzy lata.
  4. Członkowie Zarządu nie mogą równocześnie pełnić funkcji członka w Radzie Fundacji, ani pozostawać z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
  5. Fundator może zostać powołany do pełnienia funkcji członka Zarządu.
  6. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, odwołania z funkcji członka Zarządu bądź upływ terminu jego kadencji.
  7. Fundator może odwołać każdego z członków Zarządu w każdym czasie.
  8. Fundator wskazuje Prezesa Zarządu spośród jego członków.
  9. Prezes kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz.
  10. W razie konieczności, na wniosek zgłoszony przez Prezesa Zarządu lub Fundatora, Zarząd powoła Wiceprezesa.

  20

  1. Zarząd kieruje sprawami Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
  2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
   1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
   2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
   3. opracowywanie rocznego budżetu i planu działania oraz sprawozdania uwzględniającego politykę inwestycyjną Fundacji oraz przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia,
   4. sporządzenie sprawozdania z działalności Fundacji za rok obrotowy celem złożenia go właściwemu ministrowi,
   5. opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania,
   6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
   7. zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem 21 ust. 3,
   8. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
   9. powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji,
   10. opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji.
  3. Zarząd ponosi odpowiedzialność za działalność statutową Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.
  4. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone postanowieniami niniejszego statutu do kompetencji Rady Fundacji lub Fundatora.
  5. Członkowie Zarządu mogą udzielać Fundacji pożyczek na warunkach określonych przez Fundatora. Umowę pożyczki z członkiem Zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.

  21

  1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.
  2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub Wiceprezes Zarządu, działający łącznie z innym członkiem Zarządu.
  3. Zaciągnięcie w imieniu Fundacji zobowiązania przekraczającego kwotę 30.000,00 (trzydzieści tysięcy) złotych wymaga uprzedniej zgody Fundatora wyrażonej w drodze uchwały.
  4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
  5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

  22

  1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.
  2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora, Rady Fundacji albo innego członka Zarządu.
  3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do członków. Protokół z posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.
  4. Posiedzenie Zarządu może odbyć się bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
  5. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu są obecni wszyscy członkowie Zarządu i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu.
  6. Członek Zarządu może brać udział w głosowaniu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem przedstawiciela lub innego członka. Nie dotyczy to spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
  7. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli żaden z członków nie zgłosił sprzeciwu co do takiej formy głosowania, a wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o treści projektu uchwały.
  8. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
  9. Wysokość wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator w drodze uchwały.
  10. Umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.
  11. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu.
  12. Wynagrodzenia dla członków Zarządu wypłacane są ze środków Fundacji.


  ROZDZIAŁ V.

  ZMIANA STATUTU I POŁĄCZENIE FUNDACJI

  23

  1. Postanowienie w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu.
  2. Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celów Fundacji.
  3. Do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana, uprawniony jest Fundator.
  4. Zmiana celu Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego Statutu i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.

  24

  1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
  2. Połączenia może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji.
  3. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną.
  4. Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia jest Fundator.
  5. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.
  6. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator.

   

  ROZDZIAŁ VI.

  LIKWIDACJA FUNDACJI

  25

  1. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator lub w razie braku Fundatora, Rada Fundacji.
  2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatora.
  3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 6 Statutu.
  4. Wskazanie konkretnego celu, na jakie zostanie przeznaczony majątek należy do kompetencji Fundatora lub w razie jego braku, Rady Fundacji.

   

  ROZDZIAŁ VII.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  26

  Właściwym ministrem jest Minister Zdrowia.

  27

  Fundacja składa właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

  28

  Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

   

  FUNDATORZY:

   

   Lucyna Jaworska-Wojtas

  Robert Szmitkowski,
  Prezes Zarządu GK I S.A.