Cele


1. Fundacja została powołana w celu niesienia pomocy kobietom chorym na endometriozę, ichrodzinom, współdziałania z władzami samorządowymi i rządowymi mającymi na celu promocjęprofilaktyki zdrowotnej, współpracy z ośrodkami prywatnymi i publicznymi zapewniającymi dostęp do nowoczesnych programów leczenia endometriozy, popularyzacji świadomości choroby i realizacji wszelkich inicjatyw edukacyjnych, społecznych i kulturalnych, a ponadto wsparcia badań naukowych nad przyczynami występowania i skutecznego leczenia endometriozy.

 

2. Fundacja prowadzi działalność w zakresie:

a)  stymulowania społecznych inicjatyw prozdrowotnych,

b)  propagowania idei profilaktyki i leczenia endometriozy,

c)  integracji społecznej i wzajemnego wsparcia osób chorych i ich rodzin,

d)  pomocy społecznej,

e)  działalności charytatywnej,

f)  ochrony i promocji zdrowia,

g)  tworzenia warunków rozwoju i poszerzania wiedzy lekarzy,

h)  działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

i)  budzenia wrażliwości na tematy społeczne i kulturalne,

j)  działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

k)  przeciwdziałania marginalizacji i wyrównywania szans w społeczeństwie,

l)  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

m)  działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

n)  organizowania, finansowania i prowadzenia działań mających na celu promocję i wspierania zatrudnienia oraz rozwoju lokalnego i regionalnego na rzecz osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie ze względu na stan zdrowia,

o)  promocji i organizacji wolontariatu,

p)  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej
społeczeństwa,

q)  nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, wychowania,

r)  wspierania i promowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce,

s)  działalności charytatywnej,

t)  wsparcia, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób poszukujących pracy, osób
pozostających bez pracy i osób zagrożonych zwolnieniem z pracy,

u) uwrażliwienia opinii publicznej na problemy kultury w społeczeństwie.